Voorwoord (1:27)
Rutger van Krimpen, Directeur Pantar Amsterdam
1_dienstverbanden
SW-dienstverbanden
237
6_tevredenheidsonderzoek
Gemiddeld cijfer tevredenheid
6,7
2_regulier_werk
Mensen regulier aan het werk
564
3_wachtlijst
Mensen van de wachtlijst gescreend
250
4_aanmeldingen
Aanmeldingen participatieplaats
1994
5_jongeren_instroom
Aantal jongeren ingestroomd
189
groepsdetachering bij Sanquin (1:09)
Verslag Raad van Beheer

Verslag Raad van Beheer

De Raad van Beheer houdt toezicht op het bestuur. De leden van de Raad van Beheer worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. De Raad van Beheer keurt de begroting en jaarrekening goed en benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur.

 

Het bestuur/ de statutaire directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Beheer ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

 

De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Beheer bij, waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening tegelijkertijd aan het bestuur en de Raad van Beheer. In de rapportage van de externe accountant zijn de zaken opgenomen die hij wenst voor te leggen aan het bestuur en de Raad van Beheer met betrekking tot de jaarrekening, het jaarverslag en eventuele bijzonderheden.

 

De Raad van Beheer kwam in 2012 vier keer bijeen voor reguliere vergaderingen. In het verslagjaar is naast de reguliere agendapunten zoals begroting en jaarverslag, aandacht besteed aan de strategische herpositionering van de organisatie, de aanpassing van de structuur en de begeleiding van de reorganisatie. De Raad van Beheer heeft zich uitdrukkelijk beziggehouden met de overgang van Begeleiden & Detacheren naar de Dienst Werk en Inkomen. Na uitvoerig beraad heeft zij het voorgenomen directiebesluit tot overgang bekrachtigd.

 

Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Beheer in de persoon van de heer Lohman zeer frequent afgestemd met de heer de Vet, algemeen directeur ad interim. En er was regelmatig intensieve voorbereiding en afstemming over financiële onderwerpen met de heer Van den Berg van de Raad van Beheer.

De Raad van Beheer heeft zich intensief gebogen over de vormgeving van de topstructuur en de vertaling naar profielen voor de directie. Een selectieteam vanuit de Raad van Beheer zijnde mevrouw Mulock Houwer, mevrouw Mooren en de heer Lohman, heeft de voorbereiding en de selectie uitgevoerd voor de voorzitter van de directie. Met de aanstelling van de heer van Krimpen als voorzitter directie en de heer Heijnen als lid directie, is de directie van Pantar Amsterdam compleet en dit proces daarmee afgerond.

De Raad van Beheer is van mening dat er in 2012 zowel intern als extern belangrijke stappen zijn gezet in een nieuwe koers van Pantar Amsterdam. De Raad van Beheer dankt de medewerkers van Pantar Amsterdam voor hun inzet en commitment om Pantar toekomstbestendig te maken.

drs. E.A.R.J. Lohman

Voorzitter Raad van Beheer

 

Verslag directie

Verslag directie

2012 stond in het teken van het leggen van een nieuw fundament voor de toekomst, passend bij nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen en met aandacht voor het voorbereiden van de overgang van het bedrijfsonderdeel Begeleiden & Detacheren naar de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam. Pantar richtte de organisatie in naar vier marktvensters en versterkte de interne organisatie. Het leggen van dit fundament is gelukt.

 

De voorbereiding van de afscheiding van Begeleiden & Detacheren naar de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam was intensief. Het waarborgen van de belangen van de mensen die zijn aangewezen op de begeleiding en ondersteuning van Begeleiden & Detacheren alsmede de belangen van de medewerkers bij het vertrekkende onderdeel, het achterblijvende onderdeel en de ontvangende partij heeft veel aandacht gevraagd van de Raad van Beheer, bestuur en directie en het senior management en staf. Er zijn goede afspraken gemaakt met de gemeente om het Pantar Amsterdam zonder Begeleiden & Detacheren goede kansen voor de toekomst te geven.

 

Pantar richtte de blijvende organisatie in naar vier marktvensters:

-          Pantar Productie als beschutte werkomgeving voor die mensen die intensievere begeleiding nodig hebben. Hier is ook gestart met arbeidsmatige dagbesteding, in samenwerking met zorgpartijen.

-          Groepsdetacheren. Hierbij gaat het er om mensen zoveel mogelijk in “reguliere” bedrijven of omgevingen te laten werken, waarbij Pantar de begeleiding van deze groepen blijft doen en de klant waarvoor wordt gewerkt ontzorgt. Hierbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven in- en om Amsterdam en soms zelfs overgegaan tot verkoop van eigen activiteiten naar derden, met als doel het detacheren van mensen. Zo zijn in 2012 de Kringloopwinkels verkocht aan Stichting Rataplan waarbij de medewerkers nog steeds, zij het in de vorm van detachering, werkzaam zijn in de kringloopwinkels. Er is en wordt intensief gewerkt aan meerdere allianties.

-          Openbare Ruimte. Dit betreft alle activiteiten in het publieke domein van met name Amsterdam en Diemen, waarbij mensen regulier werk verrichten onder begeleiding van Pantar Amsterdam. Hierbij wordt intensief samengewerkt met zowel de gemeentelijke overheden als met het bedrijfsleven.

-          Werkleerbedrijf. Hier worden mensen in een werk-leersituatie gebracht om arbeidsvaardigheden te leren in een zo “regulier mogelijke”setting. Momenteel betreft het vooral jongeren. Dit kan gaan om specifieke trajecten zoals voor zwerfjongeren of bijvoorbeeld stageplekken voor jongeren van de praktijkscholen.

 

Pantar versterkte de basis op een aantal plaatsen in de organisatie. Zo wordt er bij P&O veel gedaan op het gebied van procesharmonisatie, optimaliseren van informatie en informatiestromen en borging van processen. Ook zijn de integriteitsprotocollen en klachtenprocedures nog verder aangescherpt. Op het gebied van Financiën & Control zijn stappen gezet om in 2013 te komen tot een ‘In Control Statement’ voor de gehele organisatie.

 

Kern van onze organisatie zijn de mensen en de manier waarop wij hen versterken en begeleiden. Hierbij zijn de leidinggevenden cruciaal. In navolging op de BBL trainingen voor werk- en teamleiders is een leiderschapstraining ingezet en er is een managementdevelopmentprogramma ontwikkeld voor het senior management. Pantar startte ook een verzuimprogramma met training voor leidinggevenden, hernieuwde protocollen en afspraken en een nieuwe arbodienst.

 

Tevreden medewerkers en klanten zijn een indicatie hoe het met het bedrijf gaat. In 2012 hielden we het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers bij Pantar Amsterdam, waarbij Pantar een 6,7 kreeg als rapportcijfer voor de tevredenheid over het werken bij Pantar. Daarnaast is er een aanvang gemaakt met een klanttevredenheidsonderzoek om ook de positie van Pantar in de markt verder te optimaliseren en waarborgen.

 

Op het gebied van medezeggenschap is intensief en zeer constructief gewerkt met de ondernemingsraden en de Centrale Ondernemingsraad over de voor Pantar zo noodzakelijke en soms ingrijpende koerswijzigingen.

 

In 2012 is een aanvang gemaakt met het opnieuw positioneren van Pantar Amsterdam. Het fundament zal verder wordt versterkt en op dit fundament zal de komende jaren een Pantar Amsterdam worden gebouwd dat haar bestaansrecht haalt uit “het verbinden van kansen in mensen met kansen op de arbeidsmarkt”.

 

 

Directie Pantar Amsterdam:

Rutger van Krimpen

Roland Heijnen

Pantar Groen (1:03)
01_11_januari_Onderzoek_re_integratie

Onderzoek vorming re-integratiebedrijf Gemeente

 

College B&W stemt in met onderzoek naar de vorming van een eigen re-integratiebedrijf (Re-integratiebedrijf Amsterdam). Voor Pantar zou dit betekenen dat het bedrijfsonderdeel Begeleiden & Detacheren onderdeel zou worden van de Dienst Werk en Inkomen (DWI).

11 januari
02_16_februari_einde_sportbeheer

Einde Sportbeheer

 

De aan Pantar gelieerde Stichting Sportbeheer stopt per 15 februari in verband met de bezuinigingen bij de sportclubs waarmee zij samenwerkt.

16 februari
03_01_maart_start_MTO_wekker

Start medewerkertevreden-heidsonderzoek

 

Start van een Pantarbreed medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory. Het onderzoek is in opdracht van de directie van Pantar Amsterdam.

01 maart
03_13_maart_onderhoud_parkeergarage

Pantar onderhoudt beste parkeergarage

 

De garage onder de Stopera wordt uitgeroepen tot beste parkeergarage van Nederland. Deze garage wordt bewaakt en schoongemaakt door Pantarmedewerkers van Flexdiensten en Schoonmaak.

13 maart
04_1_april_vertrek_maarten

Vertrek concerndirecteur

 

Vertrek Maarten Adelmeijer, concerndirecteur en lid van het bestuur van de stichting Pantar Amsterdam per 1 april bij Pantar.

01 april
04_5_april_functionarissen

Benoeming integriteits-functionarissen en installatie klachtencommissie 

 

Pantar stelt een een HR- medewerker en vertrouwens-persoon aan als integriteits-functionaris. Bovendien wordt naast de al bestaande vertrouwenspersonen ook een externe klachtencommissie geïnstalleerd.

05 april
04_12_april_ziekte_verzuim

Veranderingen in verzuimaanpak

 

De directie benoemt het terugdringen van het ziekteverzuim als speerpunt en laat een methodiek ontwikkelen om op een andere manier met verzuim om te gaan.

10 april
04_12_april_bouwen_tugelahuis

Jongeren bouwen duurzaam Tugelahuis

  

Jongeren van Pantar Amsterdam bouwen in samenwerking met woningcorporatie Ymere een innovatief en duurzaam buurtcentrum in Amsterdam Oost, het Tugelahuis.

12 april
04_24_april_afsluiting_opleiding

Feestelijke afsluiting opleiding ‘Leiding geven’

 

De BBL-opleiding ‘Leiding geven wordt na 1,5 jaar met zeven gediplomeerden feestelijk afgesloten bij Langerlust, het werk-leerbedrijf van Pantar Amsterdam.

24 april
05_mei_servetten_vrijheidsmaaltijd

Servetten voor Vrijheidsmaaltijd

 

Bedrijfsonderdeel Productie verpakt 91.800 servetten voor de op 5 mei gehouden Vrijheidsmaaltijden, georganiseerd door het Amsterdamse 4 en 5 mei comité.

05 mei
05_7_mei_aftrap_opleiding

Aftrap opleiding digitaliseren

 

Operationeel directeur Roland Heijnen en afdelingshoofd Roelf Munneke geven de aftrap voor de opleiding Digitalisering op MBO 1 niveau. De opleiding, waar 45 medewerkers aan deelnemen, duurt een jaar.

07 mei
05_24_mei_samen_groen

Samen naar een groen Diemen

 

De gemeente Diemen en Pantar Amsterdam afdeling Groen tekenen een contract waarmee Pantar het groenonderhoud in de hele gemeente voor de komende vijf jaar uitvoert.  Wethouder Pietersen van de gemeente Diemen en interim-directeur Jules de Vet onthullen het bord ‘Samen naar een groen Diemen’.

24 mei
06_1_juni_kringloopbedrijf

Overeenkomst Kringloop en Rataplan

 

Pantar Kringloopbedrijf en Kringloop Rataplan tekenen een overeenkomst voor duurzame samenwerking. Met de feestelijke contractondertekening maken 62 medewerkers van Pantar Kringloop de overstap van een werkplek ‘binnen’ naar een externe werkgever. Zij gaan via Groepsdetachering werken bij Rataplan.

01 juni
06_8_juni_burgemeester_bezoek

Burgemeester en Wethouders op bezoek

 

Het college van Burgemeester & Wethouders vergadert op Kriekenoord. Pantar Amsterdam geeft een bedrijfspresentatie, waarna jongeren van Goed Gemaakt hun werk demonstreren.

05 juni
06_08_medewerkers_geven_pantar_6_7

Medewerkers geven een 6,7 aan Pantar

 

Op de vraag ‘welk rapportcijfer geef je voor het werken bij Pantar Amsterdam?’ geven de 1903 medewerkers die meededen met het onderzoek, gemiddeld het rapportcijfer 6,7.

08 juni
07_5_juli_vertrek_portsmuiden

Vertrek uit Portsmuiden

 

In het kader van bezuinigingen sluit de Pantarvestiging Portsmuiden haar deuren. De medewerkers gaan aan het werk bij een van de andere vestigingen.

01 juli
07_5_juli_lancering_app

Lancering app Pantar Amsterdam – Havenbedrijf

 

Wethouder Freek Ossel lanceert een app die Pantar Amsterdam en het Havenbedrijf samen ontwikkelden. Deze app voor het integraal beheer van de openbare ruimte wordt gebruikt in het gehele gebied Westpoort.

05 juli
08_02_augustus_nieuwe_facebook

Nieuwe Facebook-pagina

 

Pantar heeft een nieuwe Facebook-pagina. Klik op de link en like!

02 augustus
08_07_augustus_bettina_hygiene

Pantar in top 5 hygiëne

 

Pantar staat twee keer in de top 5  van de GGD Amsterdam op het gebied van hygiënische catering/bedrijfsrestaurant.

07 augustus
08_24_augustus_stemhokje

De weg naar het stembureau

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt de afdeling Assemblage & Montage op de Strekkerweg 600 verwijsborden voor de stembureaus van Amsterdam en stemhokjes voor het buitenland.

24 augustus
08_25_augustus_Jazz_festival

South East Jazz Festival

 

De 4e editie van het South East Jazz Festival vindt plaats op boerderij Langerlust, het werk-leerbedrijf van Pantar Amsterdam. In de line-up onder andere Denise Jannah en Incognito.

25 augustus
09_6_september_onthulling_iamsterdam

Onthulling I amsterdam-sofa

 

Wethouder Van Es onthult samen met Charessa en Vinnie van Goed Gemaakt de eerste door hen gemaakte I Amsterdam-sofa. De bedenker van deze banken, SocialSofa, gunt het maken van de banken aan Goed Gemaakt. Fotograaf Elmer van der Marel.

06 september
09_8_september_diemer_festijn

Pantar op Diemer Festijn

 

Pantar Amsterdam is met een kraam aanwezig op het Diemer festijn, dat traditioneel wordt afgesloten met de gemeentedag en een kramenmarkt.

08 september
09_13_september_dwi_vastgelegd

Afspraken DWI-Pantar voor vier jaar vastgelegd

 

De Dienst Werk en inkomen (DWI) en Pantar Amsterdam leggen afspraken vast over de financiën voor de komende vier jaar, over waarborgen voor medewerkers die overgaan naar DWI en voor het Pantar zonder Begeleiden & Detacheren.

13 september
09_27_september_dam_dam

Dam tot Damloop

 

Alle 28 Pantarmedewerkers die meedoen met de Businessloop van de Dam tot Damloop halen de eindstreep.

27 september
10_8_oktober_behalen_diploma

Voorlieden behalen erkend diploma

 

Zeven voorlieden van Pantar halen een erkend diploma op MBO 2 niveau. Ruim anderhalf jaar hebben zij met hulp van hun praktijkbegeleiders hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

08 oktober
10_16_oktober_kraft_foods

Goodbye Kraft Foods

 

Na meer dan 15 jaar komt een einde aan de werkzaamheden die pantar naar volle tevredenheid uitvoerde voor chocoladefabrikant Kraft Foods. Het bedrijf besloot de productie te verplaatsen naar België.  

16 oktober
10_25_oktober_groene_post

Pantar kiest voor Groene post

 

Pantar verstuurt op jaarbasis zo’n 250.000 poststukken. Door deel te nemen aan het ‘Groene post-programma’ van PostNL, wordt de post voortaan CO2 neutraal verzonden.

25 oktober
10_29_oktober_algemeen_directeur

Algemeen directeur benoemd

 

De Raad van Beheer van de stichting Pantar Amsterdam heeft Rutger van Krimpen benoemd als voorzitter van de directie van Pantar. Hij start per 1 maart 2013.

29 oktober
11_15_november_raadcommissie_WPA_akkoord

Raadscommissie WPA akkoord met plannen RBA

 

De Raadscommissie Werk participatie en Armoede (WPA) geeft op 15 november akkoord op de plannen voor de overgang van Begeleiden & Detacheren naar de Dienst Werk & Inkomen (DWI).

15 november
12_20_december_akkoord_re_integratie

Raad akkoord vorming re-integratiebedrijf Amsterdam

 

De gemeenteraad van Amsterdam gaat akkoord met de plannen om een eigen re-integratiebedrijf (RBA) op te zetten.

Dit betekent voor Pantar dat het bedrijfsonderdeel Begeleiden & Detacheren. over gaat naar de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente. De besluitvorming is hiermee afgerond.

20 december
12_31_december_eind_werkzaamheden_havells

Einde werkzaamheden voor Havells

 

Na 28 jaar gaat op 31 december het licht uit voor de assemblage van verlichting voor lampenfabrikant Havells. Pantar en Havells besloten de samenwerking te beëindigen omdat de opdrachten terugliepen en de kosten voor het eigen voorraadbeheer te hoog werden.

31 december
PostNL (1:03)